Stadgar, Ôcken Kulturförening

2022-07-31

 1. Ändamål
  Ôcken är en ideell och partipolitisk neutral sammanslutning. Föreningens grundidé är att verka för ett rikt kulturliv i Stocksbo med omnejd.

 2. Säte
  Föreningens säte är i Stocksbo i Ljusdals kommun.

 3. Syfte och målsättning
  Föreningens målsättning är att erbjuda möjligheter för lokala och inbjudna kulturutövare såsom musiker, konstnärer, författare, poeter och teatergrupper att arrangera utställningar, konserter, readings och föreställningar samt att främja unga kulturutövares utveckling i
  närområdet.

 4. Medlemskap
  Medlemskap i föreningen kan erhållas av person som erlägger avgift, fastställd av årsmötet och som accepterar föreningens stadgar.

 5. Medlemsavgift
  Medlemsavgiftens storlek fastställs av föreningens årsmöte.

 6. Beslutande organ
  Årsmöte och styrelsen utgör föreningens ordinarie beslutande organ.

 7. Årsmöte
  Årsmötet utgör förenings högsta organ. Kallelse till årsmötet skall vara medlemmarna tillhanda minst 14 dagar före utsatt datum och ska ske genom e-post till medlemmarna.

  Samtidigt ska kallelsen även finnas tillgänglig på föreningens hemsida och annonseras i föreningens sociala medier.
     
  Senast 7 dagar före årsmötet skall valberedningens förslag på val av styrelseledamöter och övriga funktionärer finnas tillgänglig på föreningens hemsida samtidigt som medlemmarna ska erinras om vilka som utgör valberedningen. 

  Årsmötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som infunnit sig.

  Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
  * Godkännande och utlysning av årsmötet
  * Röstlängd i form av närvarolista
  * Fastställande av dagordning
  * Val av ordförande, sekreterare för mötet, samt justerare att jämte mötesordföranden att justera protokollet och fungera som rösträknare
  * Behandling av årsberättelse och årsredovisning
  * Behandling av revisionsberättelse
  * Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
  * Fastställande av medlemsavgift
  * Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
  * Val av ordförande
  * Val av styrelseledamöter och ersättare
  * Val av revisor
  * Val av valberedning
  * Förslag från styrelsen
  * Förslag från medlem
  * Övriga frågor, som mötet beslutar ta upp till behandling

 8. Styrelse
  Föreningens verksamhet leds av en styrelse, bestående av ordförande och minst två men högst åtta ordinarie ledamöter. Styrelsen, som utgör föreningens högsta organ under tiden mellan två årsmöten, utser inom sig erforderliga funktionärer och kan vid behov adjungera annan person. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller om minst två styrelseledamöter yrkar om detta. Den är beslutför om minst halva styrelsen är närvarande. Ersättare har förslagsrätt. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som företräds av ordföranden. 

  Styrelsen väljs enligt följande:
  * Ordförande väljs för ett år.
  * Övriga ordinarie ledamöter för en tid av två år, dock skall första gången val ske, halva antalet ledamöter väljas för en tid av ett år. Detta gäller även vid utökande av antalet ledamöter. Vid första valet eller vid utökning av antalet ledamöter skall mandattiden för de valda anges.
  * Styrelsen skall inom sig utse vice ordförande, sekreterare och kassör.
  * Ersättare väljs för en tid av ett eller två år och väljs på samma sätt som ordinarie ledamöter.
  * Avgående ledamot kan omväljas.

 9. Interimsstyrelse
  Vid stort antal avhopp, långvarig sjukdom, dödsfall osv. som gör styrelsen långvarigt icke beslutsmässig ska styrelsen kalla till medlemsmöte där interimsstyrelse väljs. Interimsstyrelse ska sitta fram till och med nästkommande årsmöte.

 10. Verksamhetsår
  Föreningens verksamhetsår löper från 1 augusti till 31 juli.

 11. Stadgeändring
  För att ändra dessa stadgar, krävs 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten varav ett ordinarie årsmöte.

 12. Upplösning
  Förslag om föreningens upplösning får framläggas endast på ordinarie årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen. För att föreningen ska upplösas så krävs att två på varandra efterföljande ordinarie årsmöten beslutar om upplösning.

  Föreningens upplösning beslutas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. Efter revisorernas godkännande av räkenskaperna, skall Föreningens tillgångar fördelas enligt beslut av det sista mötet. Exempel kan vara föreningar och organisationer med liknande målsättning, välgörenhetsorganisationer eller andra organisationer.