STADGAR, KULTURFÖRENINGEN ÔCKEN

 1. Ändamål
  Öcken är en ideell och partipolitisk neutral sammanslutning. Föreningens grundidé är att verka för ett rikt kulturliv i Stocksbo med omnejd.
 2. Säte
  Föreningens säte är i Stocksbo i Ljusdals kommun.
 3. Syfte och målsättning
  Föreningens målsättning är att erbjuda möjligheter för lokala och inbjudna kulturutövare
  såsom, musiker, konstnärer, författare, poeter och teatergrupper att arrangera utställningar,
  konserter, readings och föreställningar samt att främja unga kulturutövares utveckling i
  närområdet.
 4. Medlemskap
  Medlemskap i föreningen kan erhållas av person som erlägger avgift, fastställd av årsmötet
  och som accepterar föreningens stadgar.
 5. Medlemsavgift
  Medlemsavgiftens storlek fastställs av föreningens årsmöte.
 6. Beslutande organ
  Årsmöte och styrelsen utgör föreningens ordinarie beslutande organ.
 7. Årsmöte
  Årsmötet utgör förenings högsta organ. Kallelse till årsmötet skall vara medlemmarna
  tillhanda minst 14 dagar före utsatt datum och ska ske genom e-post till medlemmarna.
  Samtidigt ska kallelsen även finnas tillgänglig på föreningens hemsida.
  För de medlemmar som inte har tillgång till e-post ska kallelse till årsmöte skickas med post.
  Sådan kallelse ska vara poststämplad senast 14 dagar före utsatt datum.
     
  Senast 7 dagar före årsmötet skall valberedningens förslag på val av styrelseledamöter och
  övriga funktionärer finnas tillgänglig på föreningens hemsida samtidigt som medlemmarna
  ska erinras om vilka som utgör valberedningen. 
  Årsmötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som infunnit sig.

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
* Godkännande och utlysning av årsmötet
* Röstlängd i form av närvarolista
* Fastställande av dagordning
* Val av ordförande, sekreterare för mötet, samt justerare att jämte mötesordföranden
att justera protokollet och fungera som rösträknare
* Behandling av årsberättelse och årsredovisning
* Behandling av revisionsberättelse
* Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
* Fastställande av årsavgift
* Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
* Val av ordförande
* Val av ordinarie styrelseledamöter
* Val av ersättare i styrelsen
* Val av revisorer och två ersättare
* Val av valberedning
* Förslag från styrelsen
* Förslag från medlem
* Övriga frågor, som mötet beslutar ta upp till behandling

 1. Styrelse
  Föreningens verksamhet leds av en styrelse, bestående av ordförande och minst två och
  högst åtta ordinarie ledamöter. Styrelsen, som utgör föreningens högsta organ under tiden
  mellan två årsmöten, utser inom sig erforderliga funktionärer och kan vid behov adjungera
  annan person. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller om minst två
  styrelseledamöter yrkar om detta. Den är beslutför om minst halva styrelsen är närvarande.
  Ersättare har förslagsrätt. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den
  mening som företräds av ordföranden. 

  Styrelsen väljs enligt följande:
  Ordförande väljs för ett år.
  Övriga ordinarie ledamöter för en tid av två år, dock skall första gången val ske, halva antalet
  ledamöter väljas för en tid av ett år. Detta gäller även vid utökande av antalet ledamöter. Vid
  första valet eller vid utökning av antalet ledamöter skall mandattiden för de valda anges.
  Styrelsen skall inom sig utse vice ordförande, sekreterare och kassör.
  Ersättare väljs för en tid av ett eller två år och väljs på samma sätt som ordinarie ledamöter.
  Avgående ledamot kan omväljas.
 2. Interrimstyrelse
  Vid stort antal avhopp, långvarig sjukdom, dödsfall osv. som gör styrelsen långvarigt icke
  beslutsmässig ska styrelsen kalla till medlemsmöte där interrimstyrelse väljs.
  Interrimstyrelse ska sitta fram till och med nästkommande årsmöte.
 3. Verksamhetsår
  Föreningens verksamhetsår löper från 1 augusti till sista juli.
 4. Stadgeändring
  För att ändra dessa stadgar, krävs 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten varav
  ett ordinarie årsmöte.
 5. Upplösning
  Förslag om föreningens upplösning får framläggas endast på ordinarie årsmöte. Att
  upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen. För att föreningen ska upplösas så
  krävs att två på varandra efterföljande ordinarie årsmöten beslutar om upplösning.
  Föreningens upplösning beslutas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande
  ordinarie årsmöten. Efter revisorernas godkännande av räkenskaperna, skall Föreningens
  tillgångar fördelas enligt beslut av det sista mötet. Exempel kan vara föreningar och
  organisationer med liknande målsättning, välgörenhetsorganisationer eller andra
  organisationer.